نرم افزار حضور و غیاب حرفه ای رسا سازگار با دستگاههای ZK , تایگر و بعد پنجم توسط شرکت مهندسی رسا ارائه شده است